Obchodné podmienky

Upozorňujeme zákazníkov, že vyobrazené fotografie sú ilustratívne. Z dôvodu veľkého množstva produktov, nie sme schopní fotografie denne aktualizovať.

Dále upozorňujeme, že uvedená doba minimálnej trvanlivosti je informatívna a je odvodená od dátumu výroby. Konkrétní datum minimální trvanlivosti je uvedené na obale výrobku.

Objednávka je jednostranný právny úkon odberateľa (kupujúceho) adresovaný dodávateľovi. Ide o návrh kúpnej zmluvy. Zostavením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami dodávateľa a že s nimi súhlasí. Zároveň vyslovuje súhlas s archivovaním svojich osobných dát a informácií o urobených objednávkach. Všetky prijaté objednávky sú považované za závazné. Objednávky je možné podať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. prostredníctvom objednávkového formulára na www.plodyslunce.cz
 2. e-mailom na adresu info@naturalpack.cz
 3. osobne

Každá objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje:

 1. meno, priezvisko a presnú adresu odberateľa vrátane telefónu (kvôli doručenie balíka)
 2. dodaciu adresu tovaru, pokiaľ sa líši od predchádzajúcej adresy
 3. presný opis tovaru vrátane kódu (uvedeného u konkrétneho tovaru v e-shope www.plodyslunce.cz)
 4. spôsob odberu
 5. spôsob platby

Dodávateľ zasiela potvrdenie objednávky e-mailom. Potvrdenie obsahuje kontaktné údaje, presný popis a počet objednaného tovaru, presnú cenu, spôsob prepravy a dohodnutý spôsob platenia a kód objednávky, ktoré slúžia na sledovanie objednávky. V prípade, že odberateľ nedostane potvrdenie svojej objednávky, je nutné kontaktovať dodávateľa za účelom zistenia, prečo nebola objednávka potvrdená.
Cena uvedená v potvrdení objednávky je konečná. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípade náhlej zmeny kurzu či nákupných cien tovaru. O tejto skutočnosti bude odberateľ okamžite informovaný a možno to považovať za dôvod na zrušenie objednávky zo strany odběratele. Objednávku možno zrušiť v nasledujúcich prípadoch:

 1. požadovaný tovar nie je na sklade a odberateľ nesúhlasí s ponúknutou náhradný variantom tovar ani s predĺženou dobou dodania
 2. zmenila sa dohodnutá cena tovaru v dôsledku náhlej zmeny aktuálneho kurzu či nákupných cien tovaru a odberateľ so zmenou ceny nesúhlasí

Na všetky objednávky je nazerané ako na záväzné a je s nimi nakladané rovnocenne pri doručení akýmkoľvek vyššie popísaným spôsobom. Vlastnícke právo prechádza na odberateľa zaplatením plnej sumy za tovar a jeho prevzatím. Tovaru až do úplného zaplatenia zostáva majetkom spoločnosti Natural Pack group s.r.o. Spoločnosť Natural Pack group zhromažďuje so súhlasom zákazníka jeho osobné údaje, a to meno a priezvisko / firmu, adresu / adresu sídla / miesta podnikania, telefónny kontakt a e-mailové spojenie. Tieto údaje vyžaduje len pre spracovanie objednávky a v žiadnom prípade ich neposkytuje žiadnej tretej osobe.

PLATBY A DOPRAVA TOVARU

Platby a doprava pro Slovensko: →zde←

Platby a doprava pro Českou republiku: →zde←

Objednaný tovar expeduje dodávateľ do 5 pracovných dní od obdržania objednávky, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Dodávateľ si vyhradzuje právo na predĺženie uvádzané dodacej lehoty v prípade nečakaných komplikácií brániacich včasné vybavenie objednávky. V tomto prípade bude odberateľ upozornený a táto skutočnosť môže byť dôvodom na zrušenie objednávky zo strany odberateľa.

Dodávateľ účtuje pri zasielaní v rámci SR prepravné. Žiadne ďalšie doručovacia poplatky ako balné, poistné a pod. Sa nepripočítava. Pri zasielaní do zahraničia sa cena poštovného riadi platným cenníkom konkrétne zásielkovej služby, prípadne sa rieši individuálne.

Miestom plnenia pri osobnom odbere tovaru je miesto podnikania, pri doručení do domu je to adresa doručenia. Objednávka odberateľa je splnená okamihom odovzdania tovaru v mieste plnenia odberateľovi alebo dohodnutej prepravnej službe a od tohto okamihu prechádza zodpovednosť za tovar (poškodenie, strata) plne na odberateľa, prípadne zástupcu prepravnej spoločnosti.

Kupujúci má povinnosť skontrolovať stav odobratého tovaru ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti v zmysle kompletnosti odobratého tovaru podľa prepravného listu, ďalej neporušenosti pásky či nepoškodenia balenia a popr. odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky zboží.Případné poškodenie alebo nekompletnosť zásielky, ktorá bola spôsobená vinou prepravnej spoločnosti, musí zákazník riešiť priamo s touto prepravnou spoločnosťou, nie so spoločnosťou Natural Pack group. Spoločnosť Natural Pack group však zabezpečia potrebnú súčinnosť pri reklamácii zákazníka. Z toho dôvodu odporúča spoločnosť Ntural Pack group. podať o akomkoľvek prípadu poškodenia alebo nekompletnosti zásielky tovaru v lehote bez zbytočného odkladu správu spoločnosti Natural Pack group, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Ak však zákazník prevezme od prepravcu zásielku zjavne poškodenú alebo nekompletnú a potvrdí svojím podpisom prevzatie takejto zásielky, nie je možné reklamáciu dodatočne uplatniť.

Pri nevyzdvihnutie alebo odmietnutie expedované objednávky je predávajúci oprávnený po kupujúcom požadovať vynaložené náklady spojené so zasielaním a balením danej objednávky.

REKLAMÁCIA TOVARU

V prípade reklamácie je nutné nám produkt v originálnom obale bez zbytočného odkladu doručiť spoločne s kópiou dokladu o nákupe reklamovaného výrobku (eventuálne s dokladom o zaplatení výrobku) a s riadne vyplneným reklamačným listom ↓(ke stažení zde)↓. Následne bude reklamovaný produkt posúdený reklamačným oddelením a na základe toho vám bude vydaný Reklamačný protokol s vyjadrením o uznaní alebo zamietnutie reklamácie.

Lehota po vznesení reklamácie je 14 dní.

Reklamace zasílejte na adresu:

NATURAL PACK group s.r.o., Starovice 693 01, Starovice 320

Bez potrebných náležitostí spoločnosť NATURAL PACK group s.r.o. nie je povinná reklamačný prípad prevziať a tým bude považovaný za neoprávnený.

Záručná doba je v prípade potravín do uplatňovania alebo minimálnej trvanlivosti, popr. do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, ak sú zo strany kupujúceho dodržané podmienky na ich skladovanie a ak nebola potravina otvorená, okrem prípadu, keď je to nevyhnutne potrebné pre zistenie vady.

VRÁTENIE A VÝMENA TOVARU

Odberateľ má podľa zákona (6. odsek novely občianskeho zákonníka č.367 / 2000) právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu (upozorňujeme, že právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu sa týka len zákazníkov, ktorí neodoberajú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti).
Celý proces sa rieši individuálne podľa situácie, záleží na dohode dodávateľa s odberateľom as riešením musí súhlasiť obe strany. Po vrátení tovaru dodávateľovi obdrží odberateľ späť zaplatené peniaze, alebo nový výrobok s vyhovujúcimi parametry.Při procese vrátenia či výmeny tovaru musia byť dodržané nasledujúce podmienky:

 1. tovar musí byť vrátená v pôvodnom obale
 2. k tovaru musí byť priložená kópia zasielanej faktúry
 3. tovar musí byť zaslaný ako obyčajný balík, dobierkový balík dodávateľ neprijme

Do balíka s vráteným tovarom je nutné priložiť list s informáciou, že sa jedná o reklamáciu, vrátenie či výmenu tovaru! Pri vrátení tovaru na tento list odberateľ napíše aj číslo bankového účtu, na ktorý má byť poukázaná platba za vrátený tovar. Čiastka za poštovné sa nevracia.

ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

Prevádzkovateľom e-shopu Plodyslunce.cz je spoločnosť Natural Pack group s.r.o.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2010. Spoločnosť Natural Pack group s.r.o. je oprávnená obchodné podmienky kedykoľvek meniť.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.